Algemene voorwaarden

Voorwaarde 1

Behoudens aansluitende overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebruikelijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

Voorwaarde 2

Plotterdeal.be behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het ogenblik van publicatie ervan op de website van Plotterdeal.be

Voorwaarde 3

Herroepingsrecht:
De Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming stelt dat:
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Echter, bij bederfbare en gepersonaliseerde producten is de onderstaande wetgeving van toepassing:
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. 

Bijkomende voorwaarden staan bij retouren vermeld en wordt geacht dat mensen hier kennis van hebben genomen en akkoord mee gaan indien men een bestelling plaatst.

Voorwaarde 4

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Indien producten als worden weergegeven die 0 euro kosten dan kan dit of een fout zijn of producten zijn die in combinatie met andere goederen gekocht dienen te worden. Indien deze niet niet in combinatie met andere goederen gekocht worden is plotterdeal in de mogelijkheid de order te annuleren.

Voorwaarde 5

Al onze facturen zijn contant of op voorhand betaalbaar tenzij anders aangegeven op de voorzijde van de factuur. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag, een schadevergoeding van 12% per jaar worden aangerekend met een minimum van 25 euro. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.

Voorwaarde 6

Bij verhuring van goederen kan een waarborg gevraagd worden.

Voorwaarde 7

De geleverde goederen blijven eigendom van Plotterdeal.be tot de volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen.

Voorwaarde 8

Leveringstermijnen worden met de klant afgesproken. Het leveren van goederen of van diensten op een latere dan de voorziene datum voor levering of prestatie kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden tot annulatie of verbreking van de overeenkomst inhouden, noch recht geven op enige schadevergoeding.

Voorwaarde 9

De leveringskosten vallen ten laste van de koper en zullen ook steeds meegedeeld worden per offerte of in een later stadium per bestelbon.

Voorwaarde 10

De ingebruikname van de geleverde pakketten geldt als de definitieve aanvaarding ervan.

Voorwaarde 11

Klachten over foutieve of gebrekkige leveringen worden enkel aanvaard binnen de 5 werkdagen na facturatiedatum, en dienen te gebeuren per aangetekende brief. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

Voorwaarde 12

De koper aanvaardt de verpakking der geleverde goederen voor zijn rekening, en kan de verkoper niet verplichten tot terugname of welke andere behandeling of vergoeding dan ook.

Voorwaarde 13

Elk betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout behoren.

Voorwaarde 14

De adresgegevens van de klant worden in een bestand opgenomen. Overeenkomstig de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de klant het recht zijn gegevens in te zien en te verbeteren.

Voorwaarde 15

Alle commerciële mailings via e-mail worden verzonden onder uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de klant. De klant verbindt zich ertoe om enkel e-mail adressen aan te leveren die behoren tot het eigen bestaande klantenbestand.

Voorwaarde 16

In geval dat Plotterdeal.be een digitaal voorontwerp ter controle heeft toegestuurd naar de klant (bij bijvoorbeeld textiel bestellingen) en de klant heeft hierop een akkoord voor productie gegeven, dan kan plotterdeal.be niet meer verantwoordelijk worden gesteld voor schrijf- of andere fouten die in het goedgekeurde voorontwerp reeds aanwezig waren.

Voorwaarde 17

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Grafische ontwerpen

Voorwaarde 1

Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, kapvormen, zetwerk, grafische ontwerpen, interpretaties, schikkingen, software programma's, enz. welke ook de gebruikte techniek weze, zijn uitsluitende eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden.
Hun nadruk of namaking onder om het even welke vorm en met even welk procédé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit.

Voorwaarde 2

Zetwerk, clichés, flans, kapvormen, ontwerpen,tekeningen, foto's, films, computerbestanden, software programma's, enz. door of in opdracht van de leverancier vervaardigd, al dan niet aangerekend, maken deel uit van het materiaal van laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen. In het geval dat de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij dit tijdig doen in functie van de orderplanning, verpakt zo de aard van de goederen het vereist, en in de lokalen van de leverancier. De opdrachtgever draagt het risico en de kosten voor de overbrenging van het materiaal naar de plaats van bestemming. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal.
Behoudens opzet, grove schuld van de leverancier of van diens aangestelden of lasthebbers, blijft het risico voor de problemen ten laste van de opdrachtgever. Moeilijkheden of vertragingen tijdens de productie die veroorzaakt zijn door de geleverde materialen leiden tot verlenging van de leveringstermijnen en tot eventuele aantekening van bijkomende kosten.

Voorwaarde 3

Behoudens voorafgaande overeenkomst, is de leverancier er niet toe gehouden, zetsels, kapvormen, clichés, flans, ontwerpen, tekeningen. Foto's, films, magnetische banden, diskettes, programma's, enz. te bewaren.
Wanneer de bewaring is overeengekomen, geeft zij aanleiding tot een toeslag berekend naar rato van de belangrijkheid der gebruikte hulpstoffen, de duur van hun vastlegging en de hieraan verbonden extra werkzaamheden.

Voorwaarde 4

De leverancier dient zich te houden aan bepaalde voorwaarden voor toeleveringsbedrijven voor het inslaan van voorraad. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de klant en behandelen het aanmaken van producten, gewichten, afmetingen, geringe kleurverschillen, hoeveelheden en dergelijke. Daarom zijn volgende geringe afwijkingen steeds toegestaan:
a) een speling van maximum 10 % meer of minder in oplage naargelang de grootte van de bestelling, aantal bedrukkingen per product, ... Eventuele meerexemplaren worden aan eenheidsprijs doorgerekend;
b) lichte verschillen in kleur, zuiverheid, aanblik, eenvormigheid, van voor- en achterzijde van de drukdragers zelfs indien zij voorkomen in eenzelfde levering of fabricatie of gedeelten ervan;
c) bij ingewikkelde of moeilijke afwerking moet een verhoging van het toegelaten percentage worden toegestaan, vb: jassen, full color bedrukking, e.d.
d) volkomen overeenstemming van te reproduceren kleuren kan, gezien de aanmaak en veranderlijkheid van inkten en inktgeving niet worden gewaarborgd. Een lichte afwijking moet worden toegestaan.